Producten

In het onderstaande worden een aantal verschillende typen begrotingen toegelicht. Al deze begrotingen kunnen als separaat product worden afgenomen maar kunnen ook deel uit maken van één van de eerder benoemde diensten.
pexels-photo.jpg
coins-currency-investment-insurance-128867.jpeg
Investeringskostenbegroting 
Een investeringskostenbegroting (IK-begroting) is een begroting conform de NEN 2699 waarin alle aan het project gerelateerde kosten worden meegenomen. De IK-begroting is een overkoepelende begroting die de overige bouwkosten-begrotingen als onderdeel kan bevatten. In de IK-begroting worden naast de bouwkosten ook nog de volgende kosten gedefinieerd:
  • Honoraria;
  • Leges e.d.;
  • Verhuis-, schoonmaak- en aanloopkosten;
  • Inrichtingskosten;
  • Grondkosten;
  • Prijsstijgingen;
  • Onvoorzien etc.

Exploitatiekosten begroting
Bij een exploitatiekosten begroting worden alle kosten die voor een bepaalde looptijd voor een gebouw gemaakt worden in kaart gebracht. Dit in gebeurd conform de NEN 2699.

Total Cost of Ownership analyse (TCO) & Lifce Cylce Cost Analyses (LCC)
Bij TCO en LCC wordt van een ontwerp of een materiaal gekeken wat de totale kosten zijn voor een bepaalde tijdsduur of voor zijn levensduur. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de directe materiaal gerelateerde kosten maar ook naar de indirecte kosten cq opbrengsten zoals energiebesparing. Bij een analyse worden alle kosten en opbrengsten contant gemaakt naar een nader vast te stellen t=0 en vervolgens kunnen diverse mogelijkheden met elkaar worden vergeleken.
Begrotingen per ontwerpfase conform NLSFB / NEN 2699 / STABU
In het ontwerpproces zijn een zevental verschillende begrotingen te onderscheiden. Deze begrotingen lopen in detailniveau op van heel grof (bouwdelen, SO-begroting) tot zeer gedetailleerd (activiteiten, directiebegroting).

De volgende begrotingen zijn te onderscheiden:
pexels-photo-209224.jpeg
Meer jaren Onderhoudsbegrotingen
Een meer jaren onderhoudsbegroting (MJOB) is een begroting die kijkt naar de verwachte onderhoudskosten voor een bepaalde periode. De begroting kan worden gemaakt van een nieuw te bouwen object waarbij het ontwerp en eerder gemaakte begrotingen de basis vormen. Een MJOB wordt echter ook vaak gemaakt van bestaande gebouwen. De begroting is in dat geval gebaseerd op een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) die is gemaakt naar aanleiding van een onderhoudsinspectie of conditiemeting.

BREEAM MAN 12
Op het moment dat duurzaam vastgoed wordt gerealiseerd of bestaand vastgoed wordt verduurzaamd kan ervoor worden gekozen om het vastgoed te certificeren. Een methode die hiervoor kan worden gebruikt is BREEAM. Bij BREEAM wordt gedurende het ontwerp- en bouwproces gemonitord of duurzame keuzes worden gemaakt. Voor de te maken keuzes, die samengevat zijn in een manual, kunnen punten worden gehaald en afhankelijk van het aantal punten kan een bepaald certificaat behaald worden. Veel van de punten die kunnen worden gehaald hebben financiële consequenties voor het ontwerp. Wij kunnen deze consequenties in kaart brengen en zo samen met u beoordelen of een bepaald punt voldoende toegevoegde waarde heeft. Kernpunt hierbij blijft wat ons betreft wel dat het gebouw moet aansluiten bij wat de klant en dat moet worden gekeken naar het integrale plaatje. Een goed, gezond en duurzaam gebouw moet het doel zijn en niet het te behalen certificaat. Bij BREEAM kunnen punten gehaald worden voor het goed nadenken over de Live Cycle Costs van het gebouw en het maken van goed onderbouwde keuzes. Wij kunnen met onze expertise en onze modellen snel en efficiënte analyses maken die enerzijds helpen om de punten binnen handbereik te krijgen en anderzijds helpen om een zo goed mogelijk gebouw te krijgen.
Dashboardmodellen
Wij willen graag dat onze diensten en producten helpen om besluitvorming te verbeteren en te versnellen. Om dit te kunnen bereiken hebben wij dashboard modellen ontwikkeld die de taaie financiële stof visueel maakt en daarmee tastbaar. De modellen helpen ons en onze opdrachtgevers om beter inzicht te krijgen in de financiële uitdagingen, mogelijkheden en relaties. Wij hebben diverse dashboard modellen ontwikkeld. DAM (Dynamisch Afwegingen Model) helpt bijvoorbeeld aan de voorzijde om de financiële consequenties van keuzes en ambities inzichtelijk te maken en CONTROLL helpt lopende het proces om inzicht te geven in het financiële sturingsmechaniek van een ontwerp.
dashboard.jpg
KAMPHUISSCHAUFELI
Demmersweg 34
7556 BN Hengelo
T 06 53 77 96 91
T 06 20 61 58 70
info@ksbkm.nl