PRIVACYVERKLARING

 
 

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen ook uit hoe de gegevens kunnen worden ingezien, gewijzigd of verwijderd. We vinden het belangrijk dat relaties hier goed van op de hoogte zijn en raden aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Bijgewerkt op: 31 mei 2018

 

KAMPHUISSCHAUFELI is een bouwkostenadviesbureau die hoofdzakelijk actief is op de zakelijke markt. Dit houdt in dat wij hoofdzakelijk werken voor en met andere bedrijven, het rechtstreeks werken voor particulieren is echter niet uitgesloten. Voor onze werkzaamheden, de communicatie en het aangaan van overeenkomsten is het essentieel om een beperkte hoeveelheid privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, te verwerken. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij, indien nodig, als we de persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met expliciete toestemming. We leggen in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • Eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming vereist is;
 • Gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij, dit vooraf afgesproken is, het zakelijke contactgegevens zijn waarbij het delen voordeel kan opleveren voor het gedeelde contact, dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
   

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Per mail: huub@ksbkm.nl of via het contactformulier op de website


Per post:                        

KAMPHUISSCHAUFELI

t.a.v. Huub Kamphuis

Demmersweg 34

7556 BN Hengelo

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze abonnementen, diensten en website worden bepaalde gegevens met ons gedeeld. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd al deze gegevens. Wat wij verwerken is namelijk afhankelijk van de relatie die wordt aangegaan met ons en of via de website contact wordt gezocht met ons. Zo verwerken wij alleen wanneer je bij ons solliciteert je cv (curriculum vitae), motivatiebrief en opleidingsniveau en worden BSN-gegevens enkel verwerkt indien iemand bij ons wordt aangenomen.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de relatie die wordt aangegaan, dit kan bijvoorbeeld een mogelijke klant, klant, leverancier of medewerker zijn, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

Mogelijke klant, klant of leverancier

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • LinkedIn gegevens
 • Andere specifieke gegevens die op een visitekaartje die met ons wordt gedeeld zijn weergegeven
 • Informatie die wordt in gevuld in een open veld in het contactformulier.
   

Sollicitant of medewerker

 • NAW-gegevens
 • Kopie identiteitsbewijs (alleen bij medewerkers)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN
 • Leeftijd
 • Cv
 • Motivatiebrief
 • Opleidingsniveau
 • Telefoonnummer
 • Overige gegevens die wettelijk vereist zijn, dit wordt aanvullend vermeld.
   

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om een offerte te maken en tot opdrachtverstrekking over te kunnen gaan;
 • Om contact te houden over afgeronde, lopende en toekomstige projecten en acquisities;
 • Om je op de hoogte te houden, door middel van bijvoorbeeld een nieuwsbrief, van ontwikkelingen van KAMPHUISSCHAUFELI, hiervoor wordt vooraf aanvullend toestemming gevraagd;
 • Voor het aanvragen en evalueren van leveringen aan KAMPHUISSCHAUFELI;
 • Voor het sollicitatieproces en het personeelsdossier.
 • Om onze website te verbeteren.
   

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk voor de uitvoering van de aangevraagde diensten en indien dit een derde is die graag een dienst bij jou wil afnemen. Zo kunnen wij voor onze werkzaamheden prijzen op vragen bij leveranciers waarbij specifieke project en opdrachtgegevens moeten worden gedeeld en worden wij regelmatig door onze opdrachtgevers benaderd die op zoek zijn naar bijvoorbeeld een architect waarbij we de gevraagde gegevens delen.

Wanneer wij gegevens aan een derden verstrekken, benadrukken wij dat de gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook spreken wij af dat de gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Naast bovengenoemde delen wij de gegevens met onze accountant, hiermee hebben we een zogenaamde verwerkingsovereenkomst. Wij zorgen ervoor dat de accountant alleen toegang heeft tot de noodzakelijke persoonsgegevens.

Verder zullen wij de door jou de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Profilering en cookies

Wij maken op dit moment op de website geen gebruik van cookies.

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Voor het verwerken van de gegevens maken wij gebruik van Simplicate, hiermee hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 2 jaar voor niet klanten en sollicitanten en 5 jaar voor leveranciers, klanten en medewerkers. Dat wil zeggen dat wij gegevens 2 of 5 jaar nadat actief contact is geweest zullen verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Indien er wijzigingen zijn doorgevoerd zal dit een maand lang duidelijk op de website worden vermeld. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

 

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Indien je inzage wenst in de wijze waarop wij de gegevens verwerken of indien je de gegevens wil laten wijzigen of verwijderen dan kan je contact opnemen via de bovenstaande contact gegevens.

 

Toestemming tot het verwerken van gegevens

Op het moment dat je ons, hetzij via de website, hetzij via de mail, hetzij via een visitekaartje, persoonsgegevens verstrekt geeft je ons toestemming tot het verwerken van deze gegevens. Indien je niet wenst dat wij deze gegevens verwerken verzoeken wij je dit expliciet aan te geven.

 

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, ter identificatie een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie het BSN én de pasfoto af te schermen en er duidelijk KOPIE op te zetten. Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen wij je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen.

 

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

 

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.